Drash Schedule September 2020

Date Parsha Drash
Sep 5 Ki Tavo Sid Goldstein
Sep 12 Nitzavim / Vayelech Rev Daniel Lev
Sep 19 Rosh HaShanah Rabbi Rosalind Glazer
Sep 26 Haʻazinu Greg Kinkley
Calendar
Upcoming Events
  1. Yom Kippur: Kol Nidre at Sof via Zoom

    September 27 @ 6:30 pm - 8:30 pm
  2. Yom Kippur Morning at Sof via Zoom

    September 28 @ 9:00 am - 12:30 pm
  3. Yom Kippur Afternoon at Sof via Zoom

    September 28 @ 4:00 pm - 6:45 pm
Categories