Drash Schedule August 2020

 Date Parsha Drash
Aug 1 Va-ethanan (Shabbat Nachamu) Marc Flitter
Aug 8 Ekev Malka Rappaport
Aug 15 Re’eh R. Daniel Lev
Aug 22 Shoftim Jay Friedheim